Prawo handlowe

  Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Umowa spółki cywilnej
  Umowa spółki jawnej
  Umowa spółki partnerskiej
  Umowa spółki komandytowej
  Umowa spółki komandytowo-akcyjnej
  Statut spółki akcyjnej
  Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółek
  Pozew o wyłączenie wspólnika spółki
  Przekształcenia spółek
  Rozwiązanie i likwidacja spółek
  Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki
  Wnioski o rejestrację i zamianę danych spółek do Krajowego Rejestru Sądowego
  Sprzedaż i umorzenie udziałów w spółkach
  Dopłaty i podwyższenie kapitału zakładowego spółek
  Obsługa prawna podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego- rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz fundacji
  Opracowywanie projektów umów wewnątrz spółkowych regulujących stosunki między wspólnikami
  Inne usługi prawne związane z działalnością spółek nie wskazane powyżej.