Upadłość konsumencka – co zrobić, gdy wydatki przerastają przychody ?


Kredyty, pożyczki, wydatki, ich nieumiejętna optymalizacja prowadzi do bankructwa. Naprzeciw osobom z problemami finansowymi wychodzi regulacja prawna, dotycząca upadłości konsumenckiej. Jest to procedura skutkująca oddłużeniem osoby, która nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań. Ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej to druga szansa, dla osób uwikłanych w spiralę zadłużenia. Oddłużenie to szansa na nowe, lepsze życie. Rzeczone oddłużenie polega na zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika lub umorzeniu części bądź całości długów.

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona wyłącznie wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przesłanką ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika. Zgodnie z przepisami „dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.” Ponadto „Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.” Niewykonanie przez dłużnika ciążących na nim zobowiązań, stwarza podstawę do ogłoszenia wobec niego upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez samego dłużnika lub przez jego wierzyciela osobistego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na etapie składania wniosku u ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego lub adwokata. Wniosek można złożyć wersji papierowej w Sądzie Rejonowym - Wydziale Gospodarczym/Upadłościowym zajmującym się sprawami upadłościowymi, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. Krajowego Rejestru Zadłużonych. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki, potwierdzające zadłużenie, a także niezdolność do uregulowania zobowiązań. Wniosek podlega stałej opłacie w wysokości 30 złotych.

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości ?

W postanowieniu wydanym w przedmiocie ogłoszenia upadłości, sąd wyznacza syndyka, który jest jednym z najważniejszych organów w toku postępowania upadłościowego. To właśnie syndyk będzie prowadził sprawę na kolejnym etapie, tj. po ogłoszeniu upadłości. Do podstawowych zadań syndyka należą zbieranie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania, kontakt z upadłymi, prowadzenie akt postępowania. Upadły na tym etapie postępowania upadłościowego jest zobowiązany do wydania syndykowi całego swojego majątku, a ten z kolei jest zobowiązany do zarządzania nim. Syndyk może wstąpić do toczących się postępowań, a także może egzekwować zapłaty od dłużników upadłego. Głównym celem syndyka jest spieniężenie majątku upadłego w celu uzyskania środków pieniężnych do zaspokojenia wierzycieli. Do obowiązków syndyka należy również przedłożenie sądowi projektu planu spłaty wierzycieli. Syndyk alternatywnie, zamiast projekty planu spłaty może przedłożyć do sądu informację, że zachodzą podstawy do umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty, warunkowego umorzenia zobowiązań lub odmowy ustalenia planu spłaty. Na etapie tworzenia projektu planu spłaty wierzycieli, syndyk w sposób indywidualny bada sytuację życiową i finansową każdego z upadłych i na tej podstawie tworzy projekt. Finalnie, sąd po zapoznaniu się z projektem złożonym przez syndyka masy upadłości, wydaje postanowienie w tym przedmiocie. Plan spłaty to nic innego jak harmonogram zaspokajania poszczególnych wierzycieli upadłego.

Gdy upadły wykona ciążące na nim obowiązki, wynikające z postanowienia o planie spłaty wierzycieli, powinien na piśmie poinformować o tym sąd. Kolejno sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli. Jest to bowiem etap kończący postępowanie upadłościowe. Po wydaniu przez sąd postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli, upadły jest wolny od zadłużenia powstałego przed dniem ogłoszenia upadłości.

Niewątpliwie zaletą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zatrzymuje biegu egzekucji komorniczych, a także naliczania odsetek. Obecnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest o wiele prostsze, niż kilka lat wcześniej z uwagi na wiele nowelizacji prawa regulującego tą kwestię.

Reasumując, upadłość konsumencka do szansa dla osób chcących odzyskać spokój psychiczny i uwolnić się od długów.

Autorzy:

Radca Prawny Mariusz Turek

Karolina Piekielska

Tel. 663-316-047

Wróć