Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego w Częstochowie

Kancelaria w Częstochowie oferuje usługi radcy prawnego w zakresie prawa rodzinnego, które regulowane jest przede wszystkim przez kodeks cywilny oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ten wyspecjalizowany dział prawa cywilnego dotyczy trzech aspektów życia obywateli: małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli. Radca prawny udziela porad prawnych oraz pełni rolę pełnomocnika w następujących sprawach rodzinnych:

  • o rozwód, orzeczenie separacji lub unieważnieniem małżeństwa,
  • o ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • o ustalenie alimentów na dziecko lub dla małżonka,
  • o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe,
  • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • dotyczących przysposobienia (adopcji) dziecka,
  • o kuratelę, czyli opiekę prawną nad osobą niezdolną do działań prawnych.

Ponadto radca prawny może występować w roli mediatora pomiędzy stronami w celu polubownego rozwiązania sporu. Mediacje w sprawach rodzinnych mogą odbywać się zarówno na etapie przedsądowym, jak i po złożeniu pisma procesowego, np. w wyniku skierowania stron do mediacji przez sąd.

Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie

Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez. Radca prawny zgodnie z wolą Klienta sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje stronę w postępowaniu przedsądowym i sądowym. Rozwód z orzekaniem o winie to rozwiązanie, po które sięga się przede wszystkim wówczas, gdy polubowne zakończenie małżeństwa okazuje się trudne lub nawet niemożliwe.

Alimenty dla małżonka

Warto wiedzieć, że zarówno w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie, możliwe jest dalsze dochodzenie odszkodowania w formie alimentów dla małżonka. Jednak wyłącznie w przypadku, gdy sąd orzeknie, że tylko jedna ze stron zawiniła w rozpadzie małżeństwa, druga strona może uzyskać świadczenia bez względu na to, czy popadnie w niedostatek. Wystarczy wówczas, aby rozwód doprowadził do istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka, którego orzeknięto niewinnym.