Czy ubezpieczenie OC obejmuje foteliki dziecięce po zdarzeniu drogowym?


Zgodnie z brzmieniem obowiązującej w prawie polskim zasadą winy, określoną w art. 415 Kodeksu Cywilnego „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Na tej podstawie po zdarzeniu drogowym, takim jak kolizja, stłuczka, czy wypadek spowodowanym nie z naszej winy, możemy dochodzić od sprawcy słusznego odszkodowania.

Kiedy fotelik dziecięcy należy uznać za uszkodzony?

Zgodnie z przeważającym poglądem producentów fotelików, fotelik samochodowy, który znajduje się w samochodzie uczestniczącym w zdarzeniu drogowym takim jak stłuczka, kolizja, czy wypadek nie nadaje się do dalszego użytkowania i powinien być niezwłocznie zutylizowany. W związku z powyższym właściciel takiego fotelika zobligowany jest do zakupu nowego.

Jak wskazują radcy prawni w sytuacjach tego rodzaju nie należy opierać się wyłącznie na zewnętrznych oględzinach fotelika, bowiem wewnątrz pozornie nienaruszonego fotelika samochodowego mogło dojść do powstania tzw. mikronaruszeń w sytuacji uczestnictwa w zdarzeniu drogowym takim jak kolizja. W związku z powyższym fotelik samochodowy należy uznać za uszkodzony w każdym przypadku, gdy znajduje się on w samochodzie biorącym udział w zdarzeniu drogowym.

Co będzie potrzebne do wykazania szkody?

Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w wyroku z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt II C 1132/06: „szkodę w rozumieniu art. 361 Kodeksu Cywilnego stanowi różnica między stanem majątkowym poszkodowanego, który powstał po wystąpieniu zdarzenia powodującego uszczerbek, a stanem, jaki by w jego majątku istniał, gdyby zdarzenie nie nastąpiło”. Poszkodowany zobowiązany jest do wykazania, iż w jego majątku powstała szkoda. Wystarczającym jest wykazanie, że foteliki znajdowały się w samochodzie, który brał udział w zdarzeniu drogowym. Aby potwierdzić prawo własności do fotelika według Rzecznika Finansowego nie jest konieczne okazanie przez właściciela dowodu zakupu, takiego jak paragon, czy faktura VAT.

Wobec powyższego uzasadnione jest twierdzenie, iż fotelik samochodowy znajdujący się w pojeździe uczestniczącym w zdarzeniu drogowym takim jak: stłuczka, kolizja etc. utracił swoją podstawową funkcję, a co za tym idzie wartość majątkową. Stanowi to szkodę, którą obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Czytaj również: Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Wróć