Paszport dla dziecka bez zgody rodzica?


Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Jest niezbędny do podróżowania za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do krajów nienależących do Unii Europejskiej. Paszport dla dziecka wyrabiają rodzice – co jednak w wypadku, gdy któryś z nich nie może wyrazić zgody?

Jak wyrabia się paszport dla dziecka?

Od strony formalnej proces wygląda tak samo, jaki przy wyrabianiu paszportu dla dorosłego – ale to rodzice podpisują wniosek. Co do zasady powinni to zrobić oboje rodzice. Możliwe jest złożenie wniosku przez jednego z rodziców, przy jednoczesnym okazaniu we właściwym urzędzie paszportowym pisemnej zgody drugiego z rodziców. Taka pisemna zgoda powinna być potwierdzona przez notariusza, konsula, bądź urzędnika punktu paszportowego. Co jednak gdy drugi rodzic nie może lub nie chce wyrazić zgody?

Zobacz także: Sprawy rodzinne

Czy istnieje możliwość wydania paszportu dla małoletniego dziecka bez zgody drugiego rodzica?

Oczywiście! Sytuacje takie mają miejsce w trzech przypadkach, mianowicie, gdy:

  • drugi rodzic nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • jeden z rodziców, mocą prawomocnego orzeczenia sądu, został pozbawiony władzy rodzicielskiej, bądź władza ta została ograniczona.

Wtedy tylko jeden rodzic dziecka składa wniosek o wydanie paszportu opatrując go wyłącznie swoim podpisem. W przypadku, gdy żadna z wyżej wymienionych sytuacji nie miała miejsca, a jeden z rodziców chce złożyć wniosek o wydanie paszportu dla ich małoletniego dziecka bez zgody drugiego rodzica, powinien uprzednio:

  • złożyć wniosek o zastąpienie zgody drugiego rodzica zezwoleniem sądu na wydanie paszportu, bądź
  • złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców.

Należy mieć na uwadze, że w powyższych przypadkach uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu warunkuje złożenie wniosku o uzyskanie paszportu bez zgody drugiego rodzica. Warto, aby przygotowaniem wniosku zajęła się kancelaria prawna – dzięki temu zapewniona zostanie formalna poprawność wniosku. Należy dodać, że organ paszportowy, pomimo orzeczenia sądu ograniczającego władzę rodzicielską jednego z rodziców, może żądać zgody obojga rodziców na wydanie paszportu dla ich małoletniego dziecka.

Czytaj też: Czy na pełnoletnie dziecko przysługują alimenty?

Wróć