Paszport dla dziecka bez zgody rodzica?


Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Jest niezbędny do podróżowania za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do krajów nienależących do Unii Europejskiej. Paszport dla dziecka wyrabiają rodzice – co jednak w wypadku, gdy któryś z nich nie może wyrazić zgody?

Jak wyrabia się paszport dla dziecka?

Od strony formalnej proces wygląda tak samo, jaki przy wyrabianiu paszportu dla dorosłego – ale to rodzice podpisują wniosek. Co do zasady powinni to zrobić oboje rodzice. Możliwe jest złożenie wniosku przez jednego z rodziców, przy jednoczesnym okazaniu we właściwym urzędzie paszportowym pisemnej zgody drugiego z rodziców. Taka pisemna zgoda powinna być potwierdzona przez notariusza, konsula, bądź urzędnika punktu paszportowego. Co jednak gdy drugi rodzic nie może lub nie chce wyrazić zgody?

Czy istnieje możliwość wydania paszportu dla małoletniego dziecka bez zgody drugiego rodzica?

Oczywiście! Sytuacje takie mają miejsce w trzech przypadkach, mianowicie, gdy:

  • drugi rodzic nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • jeden z rodziców, mocą prawomocnego orzeczenia sądu, został pozbawiony władzy rodzicielskiej, bądź władza ta została ograniczona.

Wtedy tylko jeden rodzic dziecka składa wniosek o wydanie paszportu opatrując go wyłącznie swoim podpisem. W przypadku, gdy żadna z wyżej wymienionych sytuacji nie miała miejsca, a jeden z rodziców chce złożyć wniosek o wydanie paszportu dla ich małoletniego dziecka bez zgody drugiego rodzica, powinien uprzednio:

  • złożyć wniosek o zastąpienie zgody drugiego rodzica zezwoleniem sądu na wydanie paszportu, bądź
  • złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców.

Należy mieć na uwadze, że w powyższych przypadkach uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu warunkuje złożenie wniosku o uzyskanie paszportu bez zgody drugiego rodzica. Warto, aby przygotowaniem wniosku zajęła się kancelaria prawna – dzięki temu zapewniona zostanie formalna poprawność wniosku. Należy dodać, że organ paszportowy, pomimo orzeczenia sądu ograniczającego władzę rodzicielską jednego z rodziców, może żądać zgody obojga rodziców na wydanie paszportu dla ich małoletniego dziecka.

Wróć