Prawo autorskie i konkurencji

Autorskie prawa majątkowe
Umowy przenoszące prawo do utworów
Umowy upoważniające do korzystania z prawa, przedmiotu, utworu- czyli umowy licencyjne
Wynalazki i patenty
Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej